Ledenreglement VVW Westende

Dit reglement legt afspraken vast tussen leden van VVW Westende vzw en VVW Westende vzw, tussen leden onderling en alle partijen betrokken bij de VVW Westende vzw. Dit reglement is van toepassing op de beide locaties van de club.

Elk lid aanvaardt door zijn of haar lidmaatschap, onderstaand reglement.

Termen :

 • De club = VVW Westende vzw
 • Lid = individueel of familielid

De raad van bestuur van de club heeft het recht om volledig autonoom en ten allen tijde het reglement aan te passen, uit te breiden of in te krimpen, uitzonderingen toe te staan of te maken, enz... Het reglement is beschikbaar op de website van de club. Dit is ook de enige manier waarop het reglement naar de leden wordt gecommuniceerd. De leden kunnen opmerkingen of bezwaren op of tegen dit reglement aankaarten via schrijven (email of brief) aan de voorzitter van de raad van bestuur. Deze zal eventuele opmerkingen of bezwaren voorleggen aan de raad van bestuur, dewelke zal oordelen. Tegen dit oordeel is geen beroep mogelijk. De raad van bestuur is enkel verantwoording verschuldigd aan de algemene vergadering.

Artikel 1: Doelstellingen:

De club heeft als doelstelling het bevorderen en stimuleren van de watersport in al haar onderdelen en van alle aanverwante sporten, door permanente vorming en met ondersteuning van alle initiatieven die hiermede in verband staan.

Zij mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer medewerking verlenen aan en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

Artikel 2: Lidmaatschap

Als leden van de club worden beschouwd :

 • Al degenen die hun lidgeld voor het lopende kalenderjaar hebben betaald, de nodige aanvraagformulieren volledig hebben ingevuld en door het bestuur aanvaard zijn.
 • Ereleden die door het bestuur gekozen worden.

Lidmaatschap loopt telkens vanaf 1 januari tot 31 december voor het lopende jaar. Het lidgeld is ondeelbaar en dient te worden betaald in de maand januari.
Leden die hun lidgeld niet betaald of vernieuwd hebben worden van de ledenlijst verwijderd, met verlies van alle ledenvoordelen, zoals het vrij gebruik van kleedkamer en douche en de mogelijkheid tot het huren van een ligplek of bergingkast.

De ledenbijdragen en verhuurprijzen van ligplekken en bergingkasten worden bepaald voor het bestuur. Het bestuur kan op elk tijdstip beslissen deze tarieven aan te passen. De aanpassing gaat in bij elke vernieuwing van lidmaatschap / huur van ligplek of bergingkast en bij elke nieuwe aansluiting.

De tarieven wordt gepubliceerd op de website van de club.

Elk lid ontvangt een persoonlijke lidkaart af te halen in het clubhuis. Deze kaart is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden aan derden.

Eenieder die lid wordt, aanvaardt door zijn aansluiting onvoorwaardelijk onderliggend clubreglement.

Het bestuur kan leden de toegang tot de club en gebruik van materiaal tijdelijk of definitief weigeren, zonder dat het lid recht heeft op terugbetaling van lidgelden.

Artikel 3: Werking van de club en bestuur:

De club wordt bestuurd door een RVB, dewelke op regelmatige basis samenkomt. De leden worden op de hoogte gebracht van de beslissingen en de komende activiteiten via de website, de nieuwsbrief de Facebook pagina of andere vormen van communicatie. 

Verder wordt de organisatie en werking van de club ook bepaald volgens de statuten.

Artikel 4: Gebruik van de accommodatie door de leden van de club.

4.1. Clubhuis en bar

Het clubhuis is tijdens de openingsuren vrij toegankelijk voor de leden. De openingsuren kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Het clubhuis is minstens open, tijdens de schoolvakanties en de weekends. Buiten deze periodes kan de opening van het clubhuis beperkt zijn.

Buiten de openingsuren hebben de leden GEEN toegang tot het clubhuis.

De raad van bestuur van de club houdt zich het recht voor om de club in zeer uitzonderlijke gevallen te sluiten voor de leden, en de leden dan ook op die momenten de toegang tot de VOLLEDIGE club te ontzetten. Deze uitzonderlijke sluiting zal aangekondigd worden via de website of andere communicatiekanalen van de club. Dergelijke sluitingen zullen zich niet voordoen tijdens vakantieperiodes of weekends.

Leden krijgen een korting op de dranken die in de bar worden verkocht. De barman/vrouw heeft steeds de verantwoordelijkheid over de bar en de goede gang van zaken in de club.


4.2. Sanitaire voorzieningen – kleedkamers – douches

De toiletten volgen de openingsuren van de bar. Deze toiletten zijn vrij te gebruiken door de leden. Niet-leden kunnen eveneens gebruik maken van de toiletten mits zij iets drinken of eten in de bar, of tegen betaling.

In het clubhuis in Westende zijn de toiletten, kleedkamers en douches in de bergruimte toegankelijk tijdens de toegangsuren van de bergruimte (zie lager onder rubriek 9. Bergingreglement).

Gebruik van de douches / kleedkamers / toiletten is exclusief voorbehouden voor leden. Deze kunnen niet gebruikt worden door niet-leden, behoudens toelating van de raad van bestuur.

De leden zullen zorg dragen voor deze ruimtes en deze niet bevuilen. Leden die gebreken, beschadigingen of slechte functionerende installaties opmerken, worden verzocht deze onmiddellijk te melden aan het bestuur of de barman/vrouw.


4.3. Technische installaties

Alle technische installaties (douches, toiletten, ventilatie, waterverdeling, elektriciteit, luchtvoorzieningen, afvoerstelsel, etc…) worden beheerd, afgeregeld en onderhouden door of in opdracht van de club.
De verwarming, de temperatuur van de douches en hun “looptijd”, het ventilatiedebiet, de openingsduur van poorten en deuren, de tijdsinstelling van de verlichting, enzovoort, zijn allen afgesteld met het ook op een zuinig, efficiënt en comfortabel gebruik. Het is de leden ten strengste verboden enige vorm van aanpassing of wijziging aan deze te doen. Elke inbreuk zal gesanctioneerd worden door het tijdelijk of permanent ontzeggen van de toegang tot de club, voor het lid waarvan kan worden aangetoond dat hij of zij ingaat tegen deze bepaling. Schade aan deze installaties ten gevolge van ongeautoriseerde ingrepen van het lid, zal altijd verhaald worden op het lid.


Artikel 5: Orde en netheid

Leden en niet-leden die gebruik maken van de infrastructuur van de club worden verzocht de lokalen in een propere toestand achter te laten. Persoonlijke rondslingerende zaken kunnen ten allen tijde door het bestuur verwijderd worden.


Artikel 6: Gebruik van materiaal van de club

Leden kunnen gratis, maar beperkt, gebruik maken van het materiaal van de club. Het is de leden niet toegestaan om materiaal zelf uit de rekken te nemen. Leden moeten zich daarvoor wenden tot de materiaalverantwoordelijke (dit kan de beachmaster, lakemaster, een bestuurslid of het barteam (spaarbekken) zijn.). De leden zullen het materiaal met het nodige respect behandelen. Gebruik van materiaal kan enkel wanneer een beachmaster aanwezig is EN voor zover de club het materiaal niet zelf nodig heeft. (zie verder).


Dit gebruik dient te worden beschouwd als een gunst en is dus geen verworven recht : het bestuur kan op elk moment leden het gebruik verbieden, in geval van gebrek aan respect, niet gemelde beschadigingen, …

Het bestuur behoudt zich eveneens het recht voor om het gebruik van het materiaal in tijd en frequentie te beperken, het materiaal uit te lenen of ter beschikking te stellen van derden, zonder dat de leden hier inspraak in krijgen.

Lessen, scholing, opleiding, verhuur,… hebben steeds voorrang. Dit betekent dat leden nooit materiaal kunnen opeisen.

De berging van het clubmateriaal is NIET toegankelijk voor de leden.


Surfpakken zijn voor ieders gebruik. Na gebruik moeten deze dan ook gespoeld worden en terug ophangen worden, ook al is het nat.

Ontlenen van materiaal van de club kan enkel tijdens de openingsuren van de club en na afgifte van de identiteitsbewijs. Leden onder de 16 jaar dienen vergezeld te zijn van een ouder of meerderjarige. Het is deze laatste die zijn of haar identiteitskaart in bewaring geeft.

 

Het is altijd verboden clubmateriaal mee te nemen naar ander locaties.

Indien er door gebruik schade is aan het materiaal, dient dit onmiddellijk gemeld te worden aan de aanwezige verantwoordelijke van de club, aan de barman of iemand van het bestuur, zodoende dit terug kan worden hersteld.


Artikel 7: Sportbeoefening

 

De leden (alsook niet leden) dienen zicht te houden aan de wettelijke bepalingen en plaatselijke (politie)reglementeringen. Het wordt ten zeerste afgeraden om alleen op het water te gaan. Sporters die toch alleen het water opgaan of op momenten dat het niet toegestaan is, doen dit volledig op eigen risico en eigen verantwoordelijkheid. Er wordt door de club GEEN reddingsdienst voorzien. Tijdens de zomermaanden is er aan de club in Westende een reddingsdienst van IKWV aanwezig.

Let op de voorrangregels op het water. Ieder lid wordt verondersteld deze te kennen en na te leven. De club kan op geen enkel ogenblik aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en ongemakken die voortkomen uit de sportbeoefening, ook niet wanneer dit gebeurt met van de club geleend materiaal.


Artikel 8: Burengerucht, druggebruik en andere not done’s

De surfclub respecteert de buren van de club. De leden zullen er alles aan doen om de rust en privacy van de buren en andere strandgebruikers te respecteren.

Als sportclub, o.a. gericht naar jongeren, staan wij voor een drugvrije club. Elk gebruik van illegale drugs in of rond het gebouw of op het terras is verboden. Het is de taak van ieder individueel lid om op te treden bij overtredingen.

Leden die betrapt worden op gebruik (of verkoop) in of rond de club zullen hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang verliezen en de toegang tot de club ontzegd worden. In dergelijke gevallen wordt ook steeds de politie verwittigd.

De club is VOLLEDIG rookvrij. Op geen enkel ogenblik mag er gerookt worden in de club. Leden die zich hier niet aan houden zullen berispt worden. Leden die hardnekkig het rookverbod blijven overtreden zullen de toegang tot de club ontzegd worden.

Het is de leden ten strengste verboden met voertuigen op het strand te rijden, behalve mits voorafgaande toelating van de gemeente of de politiediensten.

Elk lid zal zich houden aan de geldende parkeervoorschriften.

 

Als club hebben wij ook een verantwoordelijkheid t.o.v. de jongere leden : zo waken wij erover dat er geen spijbelende jeugd van de club gebruik maakt en in het algemeen trachten wij voor hen een voorbeeld te zijn (denk hierbij aan respect voor materiaal, roken,…)

Algemeen dienen alle de leden te waken over hun eigen gedrag en dat van de andere leden, op en rond de club, zodat de goede naam van de club geen schade oploopt.

 

9. Berging reglement

Elk lid aanvaardt door de huur van een ligplek of bergingkast onderstaand reglement.

Termen :

 • De verhuurder = De club = VVW Westende vzw
 • De huurder = Lid = individueel of familielid
 1. Ligplekken en bergingkasten worden verhuurd per kalenderjaar. De toewijzing van de ligplekken en bergingkasten gebeurt door de club. Het is de leden NIET toegestaan zomaar eender welke ligplek op bergingkast in gebruik te nemen, zelfs als heeft het lid zijn bijdragen betaald.
  Uiterlijk 1 maand na verloop van de huurperiode zal het lid dat zijn verhuur niet verlengd heeft, verondersteld worden af te zien van verdere huur van een ligplek en/of bergingkast. Het lid wordt dan ook zonder aanmaning of schrijven, verzocht zijn of haar materiaal uit de berging te verwijderen. Gebeurt dit niet binnen de maand, zal de club het recht hebben het materiaal zelf te verwijderen en de ligplek of bergingkast ter beschikking te stellen aan andere leden.

 2. Enkel leden die als individueel of familid aangesloten zijn, kunnen een ligplek of bergingkast huren.

 3. De toegang tot de berging in Westende is uitgerust met een elektronische toegangscontrole, gekoppeld aan een automatisch registratiesysteem. De club kan op eender welk tijdstip nagaan welke sleutel (en dus welk lid – zie verder) de toegang tot de berging geopend heeft. De toegang tot de berging aan het spaarbekken is geregeld via sleutel.

  De berging in Westende staat onder controle van een inbraakalarm, gekoppeld aan de toegangscontrole. Leden hebben daarom enkel toegang tot de berging van 07:00 tot 23:00. Buiten deze uren wordt het inbraakalarm automatisch geactiveerd. Leden die buiten deze uren toegang nodig hebben tot de berging, dienen hiervoor voorafgaandelijk een gemotiveerde aanvraag te richten aan het bestuur. Aan de leden wordt de alarmcode NIET medegedeeld.

  De leden die hun bijdrage betaald hebben, krijgen een (elektronische) sleutel, familieleden krijgen er twee. Deze sleutel(s) wordt aan het lid éénmalig gratis ter beschikking gesteld. Bij verlies van de sleutel zal het lid een vergoeding van 25€ per sleutel aan de club verschuldigd zijn voor de aankoop en activering van een nieuwe sleutel. Leden die meer dan de voorziene sleutel(s) nodig hebben, kunnen deze verkrijgen mits het betalen van een vergoeding van 25€ per sleutel.

  Elk lid is alleen verantwoordelijk voor zijn sleutel. Het is ten strengste verboden de sleutel uit te lenen aan derden.

  Bij het einde van de verhuurperiode wordt de (elektronische) sleutel automatisch gedeactiveerd. Het lid heeft er dus alle belang bij, zijn of haar bijdragen op tijd te betalen.
  Elk lid dat zijn lidmaatschap of huur niet wenst te verlengen, wordt verzocht onmiddellijk zijn of haar sleutel terug te bezorgen aan de club.

 4. De club is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstal of beschadiging van in de berging ondergebracht materiaal. Het lid dat een berging huurt moet zelf instaan voor de beveiliging van zijn of haar goederen.
  De bergruimte is verzekerd tegen brand, NIET tegen diefstal. De brandverzekering dekt ook NIET de in de berging opgeslagen goederen van de individuele leden.

 5. Het is de leden niet toegestaan wijzigingen of aanpassingen aan te brengen aan ligplekken of bergingkasten. Het is de leden ook niet toegestaan ligplekken of bergingkasten aan derden te verhuren.

 6. Het is strikt verboden boringen of bevestigingen aan te brengen in of tegen wanden, vloeren, plafonds of kolommen. Het is ook verboden eender wat op te hangen aan leidingen of buizen onder het plafond.

 7. De toewijzing van ligplekken en bergingkasten is de exclusieve bevoegdheid van de club. De leden kunnen hun voorkeur voor een bepaalde plaats uitspreken maar de club kan niet garanderen dat deze plaats ook toegewezen zal worden.

 8. Er zijn 2 soorten ligplekken en 3 formaten van bergingkasten.
  De club behoudt zich het recht voor om, in geval van overlappende aanvragen, of met het oog op een zo efficiënt mogelijk beheer van de bergruimte, een ander formaat van bergingkast aan de leden toe te kennen, mits verrekening van de huurprijs.
  Bij toewijzing van ligplekken of bergingkasten wordt voorrang gegeven aan en/of rekening gehouden met :
  - leden die al meerdere jaren na elkaar een ligplek of bergingkast huurden,
  - tijdstip van betaling van de bijdragen,
  - formaat en hoeveelheid van materiaal dat het lid wenst te stockeren.
  De club kan het aantal ligplekken en bergingkasten per lid beperken.
  De club kan bij aanvang van een nieuwe verhuurperiode beslissen, de aan de leden toegewezen bergingkasten of ligplekken in functie van de vraag en het aanbod, te herverdelen.

 9. De lockers voor waardevolle voorwerpen zijn voorzien voor rotatiegebruik. Het is de leden verboden deze lockers permanent bezet te houden. De lockers moeten door de gebruikers dan ook elke avond leeg gemaakt worden. De club heeft het recht niet vrijgemaakte lockers leeg te maken en de inhoud in bewaring te nemen.